Cách dùng hàm AVERAGEIFS trong Excel cực dễ dàng có ví dụ dễ hiểu

Hàm tính trung bình AVERAGE

Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS trong Excel cực đơn giản có ví dụ dễ hiểu

là 1 hàm được dùng phổ biến trong Excel, thế tuy nhiên vẫn còn các hàm khác để tính trung bình rất hiệu quả nhưng còn có thể lọc ra theo điều kiện để tính, đó chính là hàm AVERAGEIFS. Vậy nên hãy cùng mình theo dõi bài viết sau để biết cách dùng hàm AVERAGEIFS trong Excel nhé!

Cách dùng hàm AVERAGEIFS trong Excel cực dễ dàng có ví dụ dễ hiểu

I. Hàm AVERAGEIFS là gì? Phần mềm của hàm AVERAGEIFS trong Excel

Hàm AVERAGEIFS hay hàm tính trung bình nhiều điều kiện là hàm tính giá trị trung bình của tất cả các ô dựa trên các điều kiện có sẵn do người dùng nhập vào.

Anh chị em cũng có thể hiểu hàm này là do 2 hàm AVERAGE và IFS kết hợp lại với nhau. Trong khi hàm này cũng có thể giúp các bro rất nhiều khi thực hiện tính toán như:

 • Tính được giá trị trung bình của các dữ liệu các bro muốn.
 • Không bị tác động do các dữ liệu khác dù có chọn cục bộ các dữ liệu trong Excel.
 • Lọc ra được những dữ liệu đáp ứng với điều kiện tính trung bình.

II. Cách dùng hàm AVERAGEIFS trong Excel

1. Cú pháp hàm AVERAGEIFS

Cú pháp: =AVERAGEIFS(range, criteria, [average_range])

Trong đó:

 • Range (Bắt buộc): Một hoặc nhiều ô để tính giá trị trung bình, bao gồm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Criteria_range1 (bắt buộc), các đối số criteria_range tiếp theo (tùy chọn): Phạm vi 1 tới 127 để tấn công giá các tiêu chí liên quan.
 • Criteria1 (bắt buộc), các đối số criteria tiếp theo (tùy chọn): 1 tới 127 tiêu chí dưới dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản xác định các ô sẽ tính giá trị trung bình.

2. Cách dùng

Ví dụ 1: Tính điểm trung bình HK1 của những học sinh có điểm HK1 to hơn 6nhỏ hơn 9.

Bước 1: Nhập công thức =AVERAGEIFS(D2:D7;D2:D7;”>6″;D2:D7;”<9") ở ô tính trung bình.

Giải thích hàm:

 • D2:D7: Là vùng cần tính trung bình (Điểm HK1).
 • D2:D7;”>6″: Là điều kiện trước nhất (Điểm HK1 to hơn 6).
 • D2:D7;”<9": Là điều kiện thứ 2 (Điểm HK1 nhỏ hơn 9).

6″;D2:D7;”<9") ở ô tính trung bình" src_old="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX6 vqsEtnpAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Nhập công thức =AVERAGEIFS(D2:D7;D2:D7;">6″;D2:D7;”<9") ở ô tính trung bình" width="800" height="450" src="https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1334157//Screenshot(1469)-800x450.jpg">

Nhập công thức =AVERAGEIFS(D2:D7;D2:D7;”>6″;D2:D7;”<9") ở ô tính trung bình

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính.

Giải thích kết quả:

 • Ở đây ví dụ lấy số điểm >6 và <9 có nghĩa là lấy 7 điểm và 8 điểm.
 • HK1 có 3 các bro thỏa mãn điều kiện là Nguyễn Văn A, Lê Thị B và Mai Thị H nên sẽ lấy số điểm của 3 các bro để tính trung bình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính

Ví dụ 2: Tính điểm trung bình HK2 của những học sinh Nam có số điểm HK2 to hơn 7.

Bước 1: Nhập công thức =AVERAGEIFS(E2:E7;C2:C7;”Nam”;E2:E7;”>7″) ở ô tính trung bình.

Giải thích hàm:

 • E2:E7: Là vùng cần tính trung bình (Điểm HK2).
 • C2:C7;”Nam”: Là điều kiện trước nhất (Học sinh Nam).
 • E2:E7;”>7″: Là điều kiện thứ 2 (Điểm HK2 to hơn 7).

7″) ở ô tính trung bình” src_old=”data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX6 vqsEtnpAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg==” alt=”Nhập công thức =AVERAGEIFS(E2:E7;C2:C7;”Nam”;E2:E7;”>7″) ở ô tính trung bình” width=”800″ height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1334157//Screenshot(1461)-800×450.jpg“>

Nhập công thức =AVERAGEIFS(E2:E7;C2:C7;”Nam”;E2:E7;”>7″) ở ô tính trung bình

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính.

Giải thích kết quả:

 • Ở đây ví dụ lấy điều kiện là học sinh Nam điểm HK2 >7 có nghĩa là lấy 8 và 9 điểm.
 • HK2 có 3 các bro Nam thỏa mãn điều kiện là Lê Văn C, Huỳnh Văn D, Nguyễn Văn M nên sẽ lấy số điểm của 3 các bro để tính trung bình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính

Ví dụ 3: Tính điểm trung bình HK1 của những học sinh Nữđiểm HK1 > 6, điểm HK2 < 10.

Bước 1: Nhập công thức =AVERAGEIFS(D2:D7;C2:C7;”Nữ”;D2:D7;”>6″;E2:E7;”<10") ở ô tính trung bình.

Giải thích hàm:

 • D2:D7: Là vùng cần tính trung bình (Điểm HK1).
 • C2:C7;”Nữ”: Là điều kiện trước nhất (Học sinh Nữ).
 • D2:D7;”>6″: Là điều kiện thứ 2 (Điểm HK1 to hơn 6).
 • E2:E7;”<10": Là điều kiện thứ 3 (Điểm HK2 nhỏ hơn 10).

6″;E2:E7;”<10") ở ô tính trung bình" src_old="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX6 vqsEtnpAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg==" alt="Nhập công thức =AVERAGEIFS(D2:D7;C2:C7;"Nữ";D2:D7;">6″;E2:E7;”<10") ở ô tính trung bình" width="800" height="450" src="https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1334157//Screenshot(1463)-800x450.jpg">

Nhập công thức =AVERAGEIFS(D2:D7;C2:C7;”Nữ”;D2:D7;”>6″;E2:E7;”<10") ở ô tính trung bình

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính.

Giải thích kết quả:

 • Ở đây ví dụ lấy điều kiện là học sinh Nữ và điểm HK1 >6 điểm HK2 <10 có nghĩa là lấy 7, 8, 9 điểm.
 • HK2 có 2 các bro Nữ thỏa mãn điều kiện là Lê Thị B và Mai Thị H nên sẽ lấy số điểm của 2 các bro để tính trung bình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính

Ví dụ 4: Tính điểm trung bình HK2 của học sinh Namđiểm HK1 < 9điểm HK2 > 5.

Bước 1: Nhập công thức =AVERAGEIFS(E2:E7;C2:C7;”Nam”;D2:D7;”<9";E2:E7;">5″) ở ô tính trung bình.

Giải thích hàm:

 • E2:E7: Là vùng cần tính trung bình (Điểm HK2).
 • C2:C7;”Nam”: Là điều kiện trước nhất (Học sinh Nam).
 • D2:D7;”<9": Là điều kiện thứ 2 (Điểm HK1 nhỏ hơn 9).
 • E2:E7;”>5″: Là điều kiện thứ 3 (Điểm HK2 to hơn 5).
5″) ở ô tính trung bình” src_old=”data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEX6 vqsEtnpAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg==” alt=”Nhập công thức =AVERAGEIFS(E2:E7;C2:C7;”Nam”;D2:D7;”<9";E2:E7;">5″) ở ô tính trung bình” width=”800″ height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1334157//Screenshot(1465)-800×450.jpg“>

Nhập công thức =AVERAGEIFS(E2:E7;C2:C7;”Nam”;D2:D7;”<9";E2:E7;">5″) ở ô tính trung bình

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính.

Giải thích kết quả:

 • Ở đây ví dụ lấy điều kiện là học sinh Nam, điểm HK1 <9 điểm HK2 >5 có nghĩa là lấy từ 1 tới 8 ở HK1 và từ 6 tới 10 ở HK2.
 • HK1 có 2 các bro Nam thỏa mãn điều kiện là Nguyễn Văn A và Huỳnh Văn D.
 • HK2 thì tất cả các các bro Nam đều thỏa mãn điều kiện.
 • Sau cùng cả Nguyễn Văn A và Huỳnh Văn D đều thỏa mãn điều kiện nên sẽ lấy số điểm HK2 của 2 các bro này để tính trung bình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính

Nhấn Enter để hiển thị kết quả được tính

III. Các lỗi thường gặp khi dùng hàm AVERAGEIFS

1. Lỗi #DIV/0!

Đây là 1 lỗi vô cùng phổ biến khi các bro thực hiện hàm AVERAGEIFS trên 1 file có nhiều dữ liệu.

Lỗi #DIV/0

Lỗi #DIV/0!

Nguyên nhân: Do không tìm thấy giá trị của điều kiện đã cho (Criteria_range) trong dữ liệu.

Nguyên nhân gây ra lỗi #DIV/0!

Nguyên nhân gây ra lỗi #DIV/0!

Cách khắc phục: Đổi mới lại điều kiện.

2. Không nhận ô trống

Nếu như các bro dùng hàm AVERAGEIFS lên 1 ô trống không có dữ liệu thì hàm AVERAGE sẽ mặc định xem dữ liệu trong ô đó là 0 và không dùng để tính.

Và đó là cách để dùng hàm AVERAGEIFS trong Excel cực dễ dàng, cụ thể có ví dụ minh họa. Nếu các bro có thắc mắc về cách làm hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bro. Chúc các bro thành công!!