Cách dùng hàm NOT để nghịch đảo giá trị trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa dễ hiểu

Hàm NOT trong Excel là hàm trả về giá trị nghịch đảo với giá trị tham chiếu và nếu anh chị em chưa biết cách dùng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm NOT cũng như cách dùng hàm này nhé.

Cách sử dụng hàm NOT để nghịch đảo giá trị trong Excel chi tiết, có ví dụ minh họa dễ hiểu.

Cách dùng hàm NOT để nghịch đảo giá trị trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa dễ hiểu.

I. Hàm NOT là gì? Phần mềm của hàm NOT trong Excel

Hàm NOT là một trong các hàm lô-gic cơ bản, nhằm trả về giá trị nghịch đảo với giá trị đang tham chiếu một cách tiện lợi.

Phần mềm của hàm NOT trong Excel:

 • Giúp anh chị em lấy giá trị nghịch đảo với một giá trị nhưng anh chị em đang dùng.
 • Thao tác chuyên nghiệp hơn khi dùng Excel.
 • Kết hợp được với nhiều hàm khác để hổ trợ công việc.

II. Cách dùng hàm NOT trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm NOT: =NOT(value)

Trong đó:

 • Value: Là giá trị cần được xác minh.

2. Cách dùng

Ví dụ: Hãy dùng hàm NOT để tìm giá trị nghịch đảo.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =NOT(TRUE) vào ô tham chiếu bất cứ để kiểm tra.

Ví dụ minh họa hàm NOT.

Ví dụ minh họa hàm NOT.

Bước 2:  Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và làm tương tự cho các số liệu trong bảng ta có kết quả như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

III. Kết hợp hàm NOT với các hàm logic khác trong Excel

1. Kết hợp với hàm IF

Ví dụ: Dùng hàm IF và hàm NOT để phân loại các thành quả đạt tiêu chuẩn trong bảng sau:

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =IF(NOT(B4<500),"Đạt","Không đạt") vào ô kết quả để kiểm tra.

Giải thích hàm:

 • Dùng hàm IF để đổi mới tên kết quả từ True/False thành Đạt/Không đạt.
 • IF và NOT: Là lệnh hàm.
 • Bước 4:<500: Là dữ liệu ô A3 và điều kiện thỏa mãn phải nhỏ hơn 500.

 • “Đạt”,”Không đạt”: Là điều kiện hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm IF kết hợp hàm NOT.

Ví dụ minh họa hàm IF kết hợp hàm NOT.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

2. Kết hợp với hàm AND

Ví dụ: Xác định phạm vi của giá trị.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =IF(AND(NOT(B4>1),NOT(B4<=10)),B4,"Giá trị không thuộc phạm vi") vào ô tham chiếu bất cứ để kiểm tra.

Giải thích hàm:

 • IF, AND và NOT: Là lệnh hàm.
 • (NOT(B4>1),NOT(B4<=10)): Là điều kiện tính trong hàm.
 • “Giá trị không thuộc phạm vi”:Là kết quả hiển thị nếu không thỏa điều kiện tính.

Ví dụ minh họa hàm NOT kết hợp hàm AND.

Ví dụ minh họa hàm NOT kết hợp hàm AND.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

3. Kết hợp với hàm OR

Ví dụ: Xét điểm toán văn của học sinh, nếu một trong 2 điểm dưới 5 thì sẽ trượt.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =IF(OR(NOT(B4>5),NOT(C4>5)),”Trượt”,”Đậu”) vào ô tham chiếu bất cứ để kiểm tra.

Giải thích hàm:

 • IF, OR và NOT: Là lệnh hàm.
 • (NOT(B4>5),NOT(C4>5)): Là điều kiện tính trong hàm.
 • “Trượt”,”Đậu”:Là điều kiện hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm NOT kết hợp hàm OR.

Ví dụ minh họa hàm NOT kết hợp hàm OR.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là cách dùng hàm NOT lấy giá trị nghịch đảo trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp anh chị em thực hiện được hàm NOT trong công việc cũng như học tập và nếu anh chị em có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích anh chị em nhé.