Cách dùng hàm LOWER trong Excel không lỗi font cụ thể có ví dụ minh họa dễ hiểu

Hàm LOWER trong Excel được dùng để chuyển chữ viết hoa thành chữ viết thường giúp anh chị em làm việc hiệu quả hơn và nếu anh chị em chưa biết cách dùng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm LOWER cũng như cách dùng hàm này nhé.

Cách sử dụng hàm LOWER trong Excel không lỗi font chi tiết có ví dụ minh họa dễ hiểu.

Cách dùng hàm LOWER trong Excel không lỗi font cụ thể có ví dụ minh họa dễ hiểu.

I. Hàm LOWER là gì? Phần mềm của hàm LOWER trong Excel

Hàm LOWER là hàm giúp chuyển chữ in hoa thành chữ thường.

Phần mềm của hàm LOWER trong Excel:

  • Giúp chuyển chữ viết hoa thành chữ thường chóng vánh.
  • Kết hợp được với nhiều hàm thông dụng khác để hỗ trợ công việc.

II. Cách dùng hàm LOWER trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm LOWER: =LOWER(text)

Trong đó:

  • text: Là dữ liệu chứa đoạn văn bản muốn biến đổi.

2. Cách dùng

Ví dụ: Hãy dùng hàm LOWER để biến đổi chữ trong bảng dữ liệu sau:

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =LOWER(B14) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm LOWER chuyển đổi chữ viết hoa.

Ví dụ minh họa hàm LOWER biến đổi chữ viết hoa.

Bước 2: Nhấn phím Enter và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Hãy dùng hàm LOWER để biến đổi chữ trong đoạn văn bản “Tôi Muốn HỌC giỏi EXCEL”.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =LOWER(“Tôi Muốn HỌC giỏi EXCEL”) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm LOWER.

Ví dụ minh họa hàm LOWER.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

3. Chuyển đoạn chữ in hoa tổng thể thành chỉ in hoa chữ cái đầu

Ví dụ: Chuyển đoạn văn bản “TÔI MUỐN HỌC GIỎI EXCEL” thành chữ chỉ in hoa chữ cái đầu.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =LEFT(B14)