Thần Long Cửu Kiếm

(22,607 votes, average: 5 out of 5)

Thần Long Cửu Kiếm Gamota mở ra một thế giới kiếm hiệp loạn lạc giữa 3 nước Tống – Liêu – Kim vì muốn truy cầu sức mạnh Thần Long để thống nhất Trung Nguyên Đại Lục mà tranh đấu lẫn nhau. Đọc Tiếp