Đại Chúa Tể

Trong Đại Chúa Tể YGame Dai Chua Te YGame, người chơi sẽ được hóa thân thành học viên của Bắc Linh Viện, từng bước tu luyện dưới sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành để được sự công nhận của Đại Thiên Thế Giới – lưu tên trên Thương Khung Bảng.Đọc Tiếp