Cách Nạp Thẻ Game 360 Mộng Hoàng Cung Với Nhiều Hình Thức Mới

Hôm nay chúng tôi xin giới thiêÌ£u tới các baÌ£n các cách naÌ£p thẻ game 360 môÌ£ng hoaÌ€ng cung . MoÌ£i ngươÌ€i cuÌ€ng đón đoÌ£c để tránh những hiểu nhâÌ€m vêÌ€ cách naÌ£p thẻ. ĐôÌ€ng thơÌ€i có thể chơi game vui vẻ nhé. Hiện tại hệ thống có rất nhiều cách. Tuy nhiên chỉ có 1 trang nạp duy nhất thôi.

nạp thẻ mộng hoàng cung

Hôm nay chúng tôi xin giới thiêÌ£u tới các baÌ£n các cách naÌ£p thẻ game 360 môÌ£ng hoaÌ€ng cung. MoÌ£i ngươÌ€i cuÌ€ng đón đoÌ£c để tránh những hiểu nhâÌ€m vêÌ€ cách naÌ£p thẻ. ĐôÌ€ng thơÌ€i có thể chơi game vui vẻ nhé. Hiện tại hệ thống có rất nhiều cách. Tuy nhiên chỉ có 1 trang nạp duy nhất thôi.

I. Các bước nạp tiền 360 mộng hoàng cung

  1. Anh em truy câÌ£p vaÌ€o điÌ£a chỉ https://nap.360mobi.vn và chọn vào biểu tượng 360mobi mộng hoàng cung.
  2. Đăng nhâÌ£p nick game của baÌ£n vào và choÌ£n nhân vâÌ£t, máy chủ.

  3. ChoÌ£n gói ngọc maÌ€ baÌ£n muốn naÌ£p ở bên trong game lúc đó.
  4. ChoÌ£n phương thức thanh toán để kết thúc naÌ£p ngọc môÌ£ng hoaÌ€ng cung. Lưu ý laÌ€ có nhiêÌ€u cách thanh toán để ngươÌ€i chơi lưÌ£a choÌ£n cách thức phuÌ€ hơÌ£p nhất nhé.

II. Những phương thức nạp thẻ 360 môÌ£ng hoaÌ€ng cung băÌ€ng thẻ caÌ€o

Bước 1: Các baÌ£n chuẩn biÌ£ môÌ£t thẻ zing nhé. HiêÌ£n nay hêÌ£ thống chỉ chấp nhâÌ£n thẻ zing vâÌ€ không nhâÌ£n bất kyÌ€ loại thẻ nào khác đâu.

Bước 2: Đăng nhâÌ£p tại địa chỉ https://pay.zing.vn/wplogin/mobile/hpqt. Sau đó choÌ£n nhân vâÌ£t, máy chủ maÌ€ baÌ£n sử duÌ£ng.

Bước 3:: ChoÌ£n gói naÌ£p maÌ€ baÌ£n muốn mua.

Bước 4: ChoÌ£n hiÌ€nh thức thanh toán băÌ€ng thẻ caÌ€o.

nạp thẻ 360 mộng hoàng cung

Bước 5: NhâÌ£p mã thẻ vaÌ€ số seri để hoaÌ€n thaÌ€nh viêÌ£c naÌ£p thẻ zing mộng hoàng cung.

III. NaÌ£p thẻ 360 môÌ£ng hoaÌ€ng cung băÌ€ng ví điêÌ£n tử zalopay

Với cách naÌ£p thẻ 360 mộng hoaÌ€ng cung băÌ€ng zalopay thiÌ€ moÌ£i ngươÌ€i cũng thưÌ£c hiêÌ£n ba bước đâÌ€u tiên như cách naÌ£p thẻ băÌ€ng thẻ caÌ€o nhé.

Sau đó choÌ£n gói nạp và chọn thanh toán băÌ€ng ví điêÌ£n tử zalopay.

nap.360mobi.vn mộng hoàng cung

Hệ thống sẽ đưa ra mã QR cho bạn. Mở app và thực hiện quét mã để hoàn thiện xong xuôi nhé.

IV. Cách nạp card 360 môÌ£ng hoaÌ€ng cung băÌ€ng thẻ ngân hàng nội địa/ visa

Bước 1: Vẫn laÌ€ truy câÌ£p vaÌ€o điÌ£a chỉ https://pay.zing.vn/wplogin/mobile/hpqt .

Bước 2: Đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản sau đó choÌ£n nhân vâÌ£t, máy chủ maÌ€ baÌ£n đang sử duÌ£ng. Nếu hệ thống không yêu cầu thì không phải chọn.

nạp mộng hoàng cung

Bước 3: ChoÌ£n gói ngọc hoặc vật phẩm muốn mua.

Bước 4: ChoÌ£n thanh toán băÌ€ng thẻ ngân hàng nội địa hoăÌ£c thẻ tín dụng.

Bước 5: ChoÌ£n ngân haÌ€ng maÌ€ baÌ£n sử duÌ£ng để thuâÌ£n tiêÌ£n cho viêÌ£c naÌ£p thẻ 360 môÌ£ng hoaÌ€ng cung.

cách nạp thẻ mộng hoàng cung

Bước 6: ĐiêÌ€n đâÌ€y đủ các thông tin hêÌ£ thống yêu câÌ€u như tên taÌ€i khoản, số thẻ.. để hoaÌ€n thaÌ€nh giao diÌ£ch.

Trên đây laÌ€ các cách naÌ£p thẻ game 360 môÌ£ng hoaÌ€ng cung. MoÌ£i ngươÌ€i cuÌ€ng tham khảo vaÌ€ thưÌ£c hiêÌ£n. Có bất cứ góp ý giÌ€ để laÌ£i biÌ€nh luâÌ£n bên dưới chúng mình sẽ giải đáp.