Làm Thế Nào Để Nạp Thẻ Nghịch Thủy Hàn NPH vng Nhanh Nhất 2020

Nghịch thủy hàn laÌ€ môÌ£t game mới đươÌ£c ra mắt thơÌ€i gian gâÌ€n đây. Tuy vâÌ£y có rất nhiêÌ€u baÌ£n đăÌ£t câu hỏi vêÌ€ game naÌ€y. Một trong số đó chính là cách naÌ£p thẻ nghịch thủy hàn . Do điều này nên hôm nay chúng tôi sẽ có môÌ£t baÌ€i viết. Để giới thiêÌ£u chi tiết vêÌ€ cách cách naÌ£p thẻ của game này cho moÌ£i ngươÌ€i cuÌ€ng biết.

nạp thẻ nghịch thủy hàn

Nghịch thủy hàn laÌ€ môÌ£t game mới đươÌ£c ra mắt thơÌ€i gian gâÌ€n đây. Tuy vâÌ£y có rất nhiêÌ€u baÌ£n đăÌ£t câu hỏi vêÌ€ game naÌ€y. Một trong số đó chính là cách naÌ£p thẻ nghịch thủy hàn. Do điều này nên hôm nay chúng tôi sẽ có môÌ£t baÌ€i viết. Để giới thiêÌ£u chi tiết vêÌ€ cách cách naÌ£p thẻ của game này cho moÌ£i ngươÌ€i cuÌ€ng biết.

I. Cách naÌ£p thẻ game nghịch thủy hàn NPH vng

Bước đâÌ€u tiên: vaÌ€o đaÌ£ chỉ https://pay.zing.vn/wplogin/pc/nghichthuyhan nhé. Đây là cổng nap the nghich thuy han duy nhất của game đang có.

Bước thứ hai: ThưÌ£c hiêÌ£n đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản của baÌ£n, choÌ£n nhân vâÌ£t vaÌ€ máy chủ.

Bước thứ ba: ChoÌ£n hiÌ€nh thức thanh toán mà bạn muốn. Lưu ý laÌ€ có nhiêÌ€u hiÌ€nh thức thanh toán để moÌ£i ngươÌ€i lưÌ£a choÌ£n. Mình sẽ đi với từng hình thức một để ae rõ hơn.

nạp thẻ game nghịch thủy hàn

II. NaÌ£p thẻ game nghịch thủy hàn thông qua ví zalopay

  1. Vẫn laÌ€ vaÌ€o điÌ£a chỉ https://pay.zing.vn/wplogin/pc/nghichthuyhan.
  2. Đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản, choÌ£n nhân vâÌ£t vaÌ€ máy chủ.
  3. ChoÌ£n gói vật phẩm muốn nạp -> chọn biểu tượng zalopay mà hệ thống hiện ra.

    nap the nghich thuy han

  4. Tới đây có cú pháp cũng như mã qr hiện ra. Mọi người mở ứng dụng zalopay để thực hiện quét nhé.

III. Các bước naÌ£p thẻ nghịch thủy hàn băÌ€ng thẻ ngân hàng nội địa/ tín dụng

Với hiÌ€nh thức naÌ€y thiÌ€ các baÌ£n thưÌ£c hiêÌ£n đăng nhập máy chủ nhân vật tại https://pay.zing.vn/wplogin/pc/nghichthuyhan như trên đã nói trước đó.

Tiếp đến chọn gói sẽ nạp trong game.

Tới bước choÌ£n hiÌ€nh thức thanh toán moÌ£i ngươÌ€i choÌ£n biểu tươÌ£ng ngân hàng nội địa/tín dụng nhé.

nạp nghịch thủy hàn

Cuối cuÌ€ng choÌ£n ngân haÌ€ng bạn đang muốn thanh toán. VaÌ€ nhâÌ£p các thông tin đươÌ£c yêu câÌ€u laÌ€ hoaÌ€n thaÌ€nh xong quy trình nạp knb nghịch thủy hàn rồi.

IV. NaÌ£p game nghịch thủy hàn băÌ€ng thẻ caÌ€o

Bước 1 laÌ€ chuẩn biÌ£ sẵn thẻ cào zing. Do hiện tại thẻ điện thoại đã ngừng nạp được rồi, nên bạn phải chuẩn bị thẻ này.

Bước 2: VaÌ€o điÌ£a chỉ naÌ£p https://pay.zing.vn/wplogin/pc/nghichthuyhan này.

Bước 3: Đăng nhâÌ£p id của baÌ£n, choÌ£n nhân vâÌ£t, máy chủ.

Bước 4: ChoÌ£n hiÌ€nh thức thanh toán băÌ€ng thẻ caÌ€o zing

cách nạp thẻ nghịch thủy hàn

Bước 5: ĐiêÌ€n các thông tin maÌ€ hêÌ£ thống yêu câÌ€u là mã thẻ, số seri. Và bấm xác nhận, nếu mã thẻ và seri đúng tức là bạn đã thành công trong việc naÌ£p thẻ nghịch thủy hàn rồi đó.

Trên đây laÌ€ các bước, các hiÌ€nh thức naÌ£p thẻ game nghịch thủy hàn mới nhất. MoÌ£i ngươÌ€i cuÌ€ng thưÌ£c hiêÌ£n theo để phục vụ nhu cầu nhé.

Nếu bạn đang tìm những làm thế nào để nạp thẻ kiếm tung 3d thì tham khảo nhé.