Cách Thanh Toán Thẻ Học Viện Manga Bằng Những Cách Thuận Tiện

Nếu baÌ£n laÌ€ fan của truyêÌ£n tranh manga NhâÌ£t bản chắc chắn không thể bỏ qua game naÌ€y đươÌ£c rôÌ€i. Đó chính laÌ€ game hoÌ£c viện manga. Với các taÌ£o hiÌ€nh vô cuÌ€ng cuốn hút, hết sức dễ thương. Thêm vaÌ€o đó laÌ€ nôÌ£i dung hấp dẫn. Chắc chắn môÌ£t khi đã chơi laÌ€ mê. Nếu đã chơi thiÌ€ không thể naÌ€o bỏ qua cách naÌ£p thẻ học viện manga rồi. ViÌ€ vâÌ£y cuÌ€ng đoÌ£c baÌ€i dưới đây để biết cách mà thực hiện nhé.

nạp thẻ học viện manga

Nếu baÌ£n laÌ€ fan của truyêÌ£n tranh manga NhâÌ£t bản chắc chắn không thể bỏ qua game naÌ€y đươÌ£c rôÌ€i. Đó chính laÌ€ game hoÌ£c viện manga. Với các taÌ£o hiÌ€nh vô cuÌ€ng cuốn hút, hết sức dễ thương. Thêm vaÌ€o đó laÌ€ nôÌ£i dung hấp dẫn. Chắc chắn môÌ£t khi đã chơi laÌ€ mê. Nếu đã chơi thiÌ€ không thể naÌ€o bỏ qua cách naÌ£p thẻ học viện manga rồi. ViÌ€ vâÌ£y cuÌ€ng đoÌ£c baÌ€i dưới đây để biết cách mà thực hiện nhé.

I. Cách naÌ£p thẻ hoÌ£c viêÌ£n manga chi tiết nhất:

Bước 1: Truy câÌ£p vaÌ€o điÌ£a chỉ https://pay.1618play.dev .

Bước 2: Đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản của baÌ£n. MoÌ£i ngươÌ€i có thể đăng nhâÌ£p băÌ€ng taÌ€i khoản thông qua nick facebook của miÌ€nh nhé.

nạp thẻ game học viện manga

Bước 3: Khi maÌ€n hiÌ€nh hiêÌ£n ra các game thì bạn chọn game học viện manga nhé.

nap the hoc vien manga

Bước 4: ChoÌ£n hiÌ€nh thức thanh toán phuÌ€ hơÌ£p để nap the hoc vien manga .

II. NaÌ£p thẻ hoÌ£c viêÌ£n manga băÌ€ng thẻ game

ĐâÌ€u tiên baÌ£n vẫn câÌ€n vaÌ€o điÌ£a chỉ https://pay.1618play.dev vaÌ€ đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản.

nap the game hoc vien manga

Sau đó choÌ£n nhân vâÌ£t vaÌ€ sever maÌ€ baÌ£n đang sử duÌ£ng.

Bước tiếp theo laÌ€ choÌ£n muÌ£c muốn mua.

Tiếp tuÌ£c choÌ£n thanh toán băÌ€ng thẻ game. Các thẻ có thể sử duÌ£ng để thanh toán laÌ€ thẻ gate hoăÌ£c vcoin.

Cuối cuÌ€ng nhâÌ£p mã thẻ vaÌ€ số seri laÌ€ hoaÌ€n thaÌ€nh naÌ£p game hoÌ£c viêÌ£n manga băÌ€ng thẻ caÌ€o rồi đó.

III. NaÌ£p thẻ hoÌ£c viêÌ£n manga qua thẻ ngân hàng nội địa

NaÌ£p thẻ hoÌ£c viêÌ£n manga băÌ€ng thẻ ngân hàng nội địa thiÌ€ các baÌ£n thưÌ£c hiêÌ£n các bước đâÌ€u tiên như phâÌ€n đâÌ€u miÌ€nh đã triÌ€nh baÌ€y. Không có giÌ€ khá biêÌ£t vaÌ€ phức taÌ£p nên miÌ€nh không nhắc laÌ£i nhé.

Để tiếp tuÌ£c moÌ£i ngươÌ€i choÌ£n thanh toán qua thẻ ngân hàng nội địa.

nạp game học viện manga

Cuối cuÌ€ng choÌ£n ngân haÌ€ng vaÌ€ điêÌ€n đâÌ€y đủ các thông tin đươÌ£c yêu câÌ€u laÌ€ xong ngay.

nạp thẻ học viện manga

Trên đây laÌ€ môÌ£t số thông tin vêÌ€ cách naÌ£p thẻ game hoÌ£c viêÌ£n manga. Không biết moÌ£i ngươÌ€i đã rõ chưa nhỉ. Nếu coÌ€n bất cứ thắc mắc giÌ€ hãy để laÌ£i biÌ€nh luâÌ£n bên dưới baÌ€i viết. Chúng miÌ€nh sẽ giải đáp sớm nhất tới các baÌ£n.

Nếu quan tâm đến game auto chess thì hãy xem hướng dẫn nạp thẻ auto chess mobile vn ngay nhé.