Hình Thức Nạp Thẻ Game Axe: Alliance vs Empire Việt Nam Mới Nhất

Sắp tới đây có game mới đươÌ£c phát haÌ€nh vaÌ€o thiÌ£ trươÌ€ng ViêÌ£t Nam. Đó chính laÌ€ AxE với tên đâÌ€y đủ laÌ€ Alliance x Empire. CuÌ€ng với sưÌ£ phát haÌ€nh game mới chắc chắn nhiêÌ€u baÌ£n thắc mắc vêÌ€ cách naÌ£p thẻ game AxE phải không naÌ€o. Để đáp ứng nhu câÌ€u của các anh em, hôm nay chúng miÌ€nh có baÌ€i viết cuÌ£ thể giới thiêÌ£u vêÌ€ cách naÌ£p thẻ AxE để moÌ£i ngươÌ€i cuÌ€ng tham khảo nhé.

nạp axe

Sắp tới đây có game mới đươÌ£c phát haÌ€nh vaÌ€o thiÌ£ trươÌ€ng ViêÌ£t Nam. Đó chính laÌ€ AxE với tên đâÌ€y đủ laÌ€ Alliance x Empire. CuÌ€ng với sưÌ£ phát haÌ€nh game mới chắc chắn nhiêÌ€u baÌ£n thắc mắc vêÌ€ cách naÌ£p thẻ game AxE phải không naÌ€o. Để đáp ứng nhu câÌ€u của các anh em, hôm nay chúng miÌ€nh có baÌ€i viết cuÌ£ thể giới thiêÌ£u vêÌ€ cách naÌ£p thẻ AxE để moÌ£i ngươÌ€i cuÌ€ng tham khảo nhé.

I. Hướng dẫn naÌ£p thẻ AxE chi tiết nhất

  1. Để bắt đâÌ€u thưÌ£c hiêÌ£n nap the axe, ngươÌ€i chơi vaÌ€o điÌ£a chỉ https://nap.gamota.com .
  2. Tiến haÌ€nh đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản appota id của baÌ£n .

    nạp thẻ axe

  3. ChoÌ£n game AxE là trò chơi bạn đang muốn thực hiện nạp.
  4. ChoÌ£n sever vaÌ€ nhân vâÌ£t ở trong game ( nếu hệ thống không yêu cầu thì thôi ).
  5. LưÌ£a choÌ£n cách thức thanh toán và hoàn thiện thông tin.

Có nhiêÌ€u hiÌ€nh thức để anh em lưÌ£a choÌ£n. Dưới đây laÌ€ các hiÌ€nh thức thông duÌ£ng, đươÌ£c nhiêÌ€u ngươÌ€i sử duÌ£ng nhất nhé.

II. NaÌ£p thẻ AxE băÌ€ng thẻ caÌ€o

Có lẽ với bất cứ game naÌ€o, hiÌ€nh thức naÌ£p thông qua thẻ cào quả laÌ€ quen thuôÌ£c vaÌ€ dễ thưÌ£c hiêÌ£n phải không naÌ€o. ĐâÌ€u tiên để bắt đâÌ€u moÌ£i ngươÌ€i cũng tiến haÌ€nh bốn bước đâÌ€u tiên như bên trên miÌ€nh đêÌ€ câÌ£p nhé.

Sau khi thưÌ£c hiêÌ£n các bước trên, ngươÌ€i chơi câÌ€n lưÌ£a choÌ£n hiÌ€nh thức thanh toán laÌ€ thẻ caÌ€o băÌ€ng cách choÌ£n vaÌ€o các biểu tươÌ£ng thẻ caÌ€o hiêÌ£n ra trên maÌ€n hiÌ€nh nhé.Có ba loại thẻ để anh em lưÌ£a choÌ£n đó laÌ€ ” VTC- COIN” , ”GATE”, ”BIT”.

cách nạp thẻ axe

Để hoaÌ€n tất viêÌ£c naÌ£p thẻ AxE băÌ€ng thẻ caÌ€o moÌ£i ngươÌ€i chỉ câÌ€n điêÌ€n đâÌ€y đủ số seri, mã thẻ vaÌ€ nhấn OK.

nạp thẻ axe

III. Cách naÌ£p thẻ axe băÌ€ng ngân hàng nội địa/ibanking

Bước 1: Đây laÌ€ bước rất quen thuôÌ£c nhé moÌ£i ngươÌ€i. Đó chính laÌ€ vaÌ€o điÌ£a chỉ https://nap.gamota.com, đăng nhâÌ£p, choÌ£n nhân vâÌ£t máy chủ vaÌ€ mức naÌ£p.

Bước 2: ChoÌ£n biểu tươÌ£ng ngân hàng nội địa/ibanking để tiến haÌ€nh thanh toán băÌ€ng thẻ ngân hàng nội địa.

nap axe

Bước 3. Chọn gói muốn nạp để tiếp tục.

Bước 3: Sau đó thì choÌ£n ngân haÌ€ng maÌ€ miÌ€nh sử duÌ£ng vaÌ€ điêÌ€n thông tin như hêÌ£ thống yêu câÌ€u để hoaÌ€n tất.

nap the axe

IV. NaÌ£p thẻ AxE băÌ€ng ví điêÌ£n tử momo

Cách naÌ€y cũng hết sức đơn giản vaÌ€ hiêÌ£u quả nhé moÌ£i ngươÌ€i. Vẫn có các bước thân thuôÌ£c đó laÌ€ đăng nhâÌ£p https://nap.gamota.com , choÌ£n nhân vâÌ£t, gói naÌ£p thiÌ€ anh em thưÌ£c hiêÌ£n y như bên trên miÌ€nh triÌ€nh baÌ€y rất kĩ rôÌ€i nhé.

Tiếp buÌ£c với môÌ£t bước hết sức quan troÌ£ng đó laÌ€ choÌ£n phương thức thanh toán. Với viêÌ£c naÌ£p game AxE băÌ€ng ví điêÌ£n tử momo, ngươÌ€i duÌ€ng choÌ£n biểu tươÌ£ng ví momo để thưÌ£c hiêÌ£n.

nạp game axe

Cuối cuÌ€ng chỉ câÌ€n choÌ£n gói naÌ£p vaÌ€ quét mã QR laÌ€ hoaÌ€n tất. Tương tự với hình thức viettel pay cũng thực hiện không khác gì.

nạp game axe bằng sms

V. Hướng dân naÌ£p thẻ AxE băÌ€ng tin nhắn sms

Bước 1: Đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản của baÌ£n taÌ£i điÌ£a chỉ https://nap.gamota.com.

Bước 2: Sau khi đăng nhâÌ£p moÌ£i ngươÌ€i nhớ lưÌ£a choÌ£n nhân vâÌ£t, máy chủ.

Bước 3: ChoÌ£n thanh toán băÌ€ng tin nhắn sms băÌ€ng cách click vaÌ€o biểu tươÌ£ng tin nhắn sms.

nạp game axe bằng thẻ cào

Bước 4:: ChoÌ£n gói maÌ€ miÌ€nh muốn naÌ£p.

Bước 5: Nhắn tin theo cú pháp hiêÌ£n ra vaÌ€ gửi 9029 laÌ€ hoaÌ€n thaÌ€nh.

nạp game axe bằng thẻ cào

Đó laÌ€ những cách naÌ£p thẻ game AxE phổ biến nhất, ngoài ra còn có nhiều cách khác như CK ngân hàng, thu hộ viettel,…nhưng ít người dùng nên mình sẽ không đề cập ở đây. MoÌ£i ngươÌ€i chọn cách mà mình thấy hợp lý để triển khai nhé.